Paslaugos

Taršos ir TIPK leidimai


Juridiniai ir fiziniai asmenys, prieš pradėdami eksploatuoti ūkinės veiklos objektus ir vykdydami ūkinę veiklą, privalo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gauti leidimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo nuostatomis, priklausomai nuo veiklos pobūdžio, išduodami Taršos leidimai arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimai.

 

Mūsų aplinkosaugos specialistai:

 Vertina galimybes vykdyti norimą ūkinę veiklą pasirinktoje teritorijoje;

 Konsultuoja visais leidimų klausimais;

 Rengia paraiškas leidimui gauti ir derina su atsakinga institucija;

 Rengia ir derina lydinčius dokumentus, kuriuos būtina pateikti kartu su paraiška;

 Atstovauja įmonės interesams Aplinkos ministerijos ir kitose valstybės institucijose.

  • Taršos leidimas
  • TIPK leidimas

Taršos leidimą privalo gauti ūkio subjektas, įmonė, kuri nori eksploatuoti įrenginį, kuriam pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus reikalingas leidimas.

 

KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA LEIDIMO.

 

Taršos leidimas gali turėti vieną ar kelias specialiąsias dalis. Taršos leidimo specialiąją dalį „Kvapų valdymas“ reikia turėti, kai išduodamas taršos leidimas su bent viena TL taisyklių 1 priedo 1–6 punktuose nurodyta specialiąja dalimi ir jei vykdoma (ar planuojama vykdyti) veikla atitinka TL taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą veiklos rūšį. Veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginius, kurie atitinka Taisyklių 1 priedo 1 priedėlio kriterijus ir kurių eksploatavimui iki 2020 m. gruodžio 31 d. (imtinai) išduotas taršos leidimas, iki 2022 m. sausio 1 d. turi pasikeisti taršos leidimus – gauti specialiąją taršos leidimo dalį „Kvapų valdymas“. 

 

Taršos leidimas išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimą, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu šios procedūros privalomos ir gavus Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, ar sprendimą dėl poveikio aplinkai, pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, išskyrus atvejus, kai leidimas keičiamas dėl priežasčių, nesusijusių su eksploatuojamo įrenginio ar įrenginyje vykdomos veiklos pakeitimu ar išplėtimu, patenkančiu į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo teisinio reguliavimo sritį, arba leidimas, pagal kurį bus vykdoma atrankos išvadoje ar PAV sprendime nurodyta ūkinė veikla, ir turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, išduotą PAV sprendimo arba atrankos išvados galiojimo metu.

 

Už taršos leidimo išdavimą ir pakeitimą Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 8 dalyje ir 9 dalies 1, 4, 5, 6  punktuose nurodytais pagrindais imama valstybės rinkliava, nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo 4.1412 punkte.

TIPK leidimą turi gauti fizinis ar juridinis asmuo ar juridinio asmens padalinys (t. y. ūkio subjektas), norintis eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma TIPK taisyklių 1 priede nurodyta veikla. Eksploatuoti TIPK taisyklėse nurodytą įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), eksploatuojamą ar valdomą nuosavybės teisės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu, galima tik turint galiojantį TIPK leidimą ir jame nustatytomis sąlygomis.

 

VEIKLOS RŪŠYS, PAGAL KURIAS NUSTATOMA, AR ĮRENGINIUI REIKIA TURĖTI LEIDIMĄ PAGAL TAISYKLIŲ REIKALAVIMUS

 

Leidimas išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atranka) ir (ar) poveikio aplinkai vertinimą, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu šios procedūros privalomos ir gavus Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (toliau – atrankos išvada), ar sprendimą dėl poveikio aplinkai (toliau – PAV sprendimas), pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, išskyrus atvejus, kai leidimas keičiamas dėl priežasčių, nesusijusių su eksploatuojamo įrenginio ar įrenginyje vykdomos veiklos pakeitimu ar išplėtimu, patenkančiu į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo teisinio reguliavimo sritį, arba leidimas, pagal kurį bus vykdoma atrankos išvadoje ar PAV sprendime nurodyta ūkinė veikla, ir turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, išduotą PAV sprendimo arba atrankos išvados galiojimo metu.

 

Už TIPK leidimo išdavimą ir pakeitimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 11  dalyje ir 12 dalies 1, 4, 5, 6, 7 punktuose nurodytais pagrindais imama valstybės rinkliava, nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo 4.1411 punkte.