Paslaugos

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)


Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu išanalizuojami aplinką ir gyventojus veikiantys rizikos veiksniai (oro tarša, kvapai, triukšmas ir kt.), išnagrinėjamos prevencinės priemonės, alternatyvos, nustatomos sanitarinės apsaugos zonos.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms ūkinės veiklos rūšims, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinės apsaugos zonų ribos (toliau – SAZ), tačiau joms nustatyti ar tikslinti neatliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas nagrinėja Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC).

Mes bendradarbiaudami su visuomenės sveikatos specialistais, turinčiais visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją, suteikiančią teisę verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu rengiame Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas. Koordinuojame visą PVSV ataskaitos rengimo procesą.

  • SAZ nustatymas
  • SAZ įregistravimas

Gamybinių objektų SAZ dydis pateiktas:

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priede.

Jei nustatyta SAZ netelpa į ūkinės veiklos žemės sklypo ribas reikia gauti aplinkinių žemės sklypų savininkų / patikėtinių ar valstybinės ar savivaldybės žemės, kurioje nesuformuoti sklypai, patikėtinių sutikimus, kuriuose privaloma aptarti nuostolių atlyginimo ir informavimo apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo tvarką. Kitas būdas sumažinti sanitarinę apsaugos zoną su žemės sklypo ribomis, tą galima padaryti atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.

 

Sanitarinės apsaugos zonose draudžiama:

1) statyti sodo namus, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatus, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių mokslo paskirties pastatus, skirtus švietimo reikmėms, kitus mokslo paskirties pastatus, skirtus neformaliajam švietimui poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatus, specialiosios paskirties pastatus, susijusius su apgyvendinimu (kareivinių pastatus, kalėjimus, pataisos darbų kolonijas, tardymo izoliatorius);

2) įrengti 1 punkte nurodytos paskirties patalpas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius;

3) keisti statinių ir (ar) patalpų paskirtį į 1 punkte nurodytą paskirtį;

4) planuoti teritorijas rekreacijai ir 1 punkte nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą sanitarinės apsaugos zonose leistinos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms.

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą  Nr. XIII-2166, XI skyrių, 141 straipsnį, 4 punktą ūkinei ir (ar) kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustatytos Įstatyme nurodytos sanitarinės apsaugos zonos, turi būti įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.