Paslaugos

GPAIS apskaita


Nuo 2018 metų veikia Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS). GPAIS skirta gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos duomenims surinkti, analizuoti ir kontroliuoti.

Jei įstatymų nustatyta tvarka turite prievolę vykdyti gaminių/pakuočių/atliekų apskaitą, kviečiame kreiptis ir perduoti šios prievolės vykdymą mums.

UAB "Ekoverslas" aplinkosaugos specialistai veda visą aplinkosauginę dokumentaciją GPAIS.

Jums tereiks mums atsiųsti apskaitai reikalingus duomenis ir mes parengsime lydraščius, tvirtinsime vežimus, pildysime ir formuosime žurnalus bei pateiksime ketvirčio suvestines ir metines ataskaitas. Taip pat, atstovausime Jus santykiuose su Aplinkos apsaugos departamentu prie AM ar Aplinkos apsaugos agentūra dėl apskaitos duomenų GPAIS.

Jei nusprendėte apskaitą vykdyti patys, teikiame konsultacijas GPAIS valdymo ir atliekų, pakuočių bei gaminių apskaitos klausimais.

  • Gamintojams ir importuotojams
  • Atliekų darytojams
  • Atliekų tvarkytojams

Pakuočių ir gaminių apskaitą GPAIS privalo vykdyti visi Atliekų tvarkymo įstatyme ir Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatyme apibrėžti gamintojai ir (ar) importuotojai. 

 

Kas turi vykdyti pakuočių apskaitą?

Pakuočių apskaitą privalo vykdyti įmonės, kurios gamina ir (ar) importuoja:

 gamina ir (ar) pakuoja gaminius (net jei pakavimo paslaugas sutartiniais pagrindais atlieka kitas asmuo) Lietuvos teritorijoje;

 importuoja (įveža) į Lietuvos teritoriją supakuotus gaminius (gaminių pripildytą pakuotę), kuriems taikomas importo PVM;

 gamina ir (ar) importuoja (įveža) į Lietuvos teritoriją tuščias pakuotes.

 

Kas turi vykdyti gaminių apskaitą?

Gaminių apskaitą privalo vykdyti įmonės, kurios gamina arba importuoja:

 apmokestinamuosius gaminius (oro filtrus; tepalo filtrus; kuro filtrus; amortizatorius; naujas, panaudotas ar restauruotas padangas);

 baterijas ir akumuliatorius;

 M1 ir N1 kl. transporto priemones;

elektros ir elektroninę įrangą;

alyvą.

 

Nuo pareigos registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade ir vykdyti pakuočių apskaitą naudojantis GPAIS atleidžiama nurodytais atvejais Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje:

1) jeigu įmonė pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neprivalo būti registruota pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja (netaikoma gamintojams ir importuotojams, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia gaminius, supakuotus į pakuotę, kuriai pagal šio įstatymo 11 straipsnio 1 ir (ar) 2 dalį taikoma užstato sistema);

2) toms per ataskaitinį laikotarpį įmonės importuotoms prekėms (supakuotiems gaminiams), kurios pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neapmokestinamos importo PVM.

 

Gamintojai ir importuotojai, per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių (neįskaitant vienkartinių pakuočių, kurioms pagal šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalį taikoma užstato sistema, ir visų daugkartinių pakuočių), atleidžiami nuo pareigos mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis.

 

Įstatymai:

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

Kas turi vykdyti atliekų susidarymo apskaitą?

Atliekų susidarymo apskaitą atskirai GPAIS turi vykdyti įmonės, atitinkančios bent vieną iš nurodytų kriterijų:

 kurios vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą arba Tašos leidimą;

 kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų;

 kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;

 kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;

 kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;

 kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, numatytą atliekų apskaitą;

 kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) ir (ar)  maisto prekybos veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų atliekų;

 pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, privalantys vykdyti pakuočių apskaitą  Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, nustatyta tvarka.

Kas turi vykdyti atliekų tvarkymo apskaitą?

Atliekų tvarkymo apskaitą privalo vykdyti šie atliekų tvarkytojai:

 vykdantys atliekų apdorojimą;

 vykdantys atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;

 atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikantys ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;

 surenkantys ir (ar) vežantys atliekas;

 prekiautojai atliekomis ir (ar) tarpininkai.