Paslaugos

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)


Jei numatoma veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos įstatymo 1 ar 2 priedą, būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

 

Mūsų aplinkosaugos specialistai:

 Rengia informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo ir derina su atsakinga instutucija;

 Rengia Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programas ir ataskaitas bei derina jas su atsakinga institucija, koordinuoja visą procesą.

Dirbame visoje Lietuvoje.

 

Rekomenduojame planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimą atlikti kuo ankstesnėje stadijoje. Vertinimo metu nustatomas galimas tiesioginis ir netiesioginis poveikis, atliekant oro teršalų, kvapų, triukšmo sklaidos modeliavimą. Žinant galimą poveikį, jau projektavimo metu galima priimti sprendimus, kurie sumažintų ar eliminuotų tą poveikį. Tokiu būdu jau pačioje ankstyviausioje projektavimo stadijoje užtikrinamas aplinkos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų įvykdymas.

  • Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo
  • Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

Kas yra atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo?


Atranka dėl PAV – atskiras procesas, kurio metu nustatoma, ar privaloma atlikti konkrečios veiklos poveikio aplinkai vertinimą, ar galima pradėti įstatymuose nurodytų veiklos vykdymo leidimų gavimo procedūras be poveikio aplinkai vertinimo.


Atranka atliekama veiklos rūšims, kurios įrašytos į PAV įstatymo 2 priedą.


Atranką sudaro teisės aktuose įtvirtinta veiksmų seka: informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą pateikimas atsakingajai institucijai ir viešinimas, visuomenės dalyvavimas, atrankos išvados priėmimas.
Atrankos procese dalyvauja veiklos organizatorius (užsakovas) ar PAV dokumentų rengėjas, už įvairias sritis atsakingos valstybės ir vietos sa-vivaldos institucijos, visuomenė ir atsakingoji institucija.
Atrankos išvadą, kurioje nurodoma, ar konkrečiai veiklai privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, priima atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

 

Atrankos procedūrų schema

Kas yra poveikio aplinkai vertinimas?


Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) – ankstyvoji aplinkos apsaugos priemonė (t. y. vykdoma pačiame ankstyviausiame veiklos planavimo etape), skirta užtikrinti, kad statybų metu, pradėjus vykdyti ir vykdant ūkinę veiklą nebus daromas neigiamas poveikis aplinkai ir žmogaus sveikatai.

 

Poveikio aplinkai procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.

Šio įstatymo 1 priede nurodytos veiklos, kurioms privalomas atlikti poveikio aplinkai vertinimas.


PAV metu vertinamas galimas būsimos veiklos poveikis žmogaus sveikatai ir visoms aplinkos sudėtinėms dalims: orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir kt.
Vertinimo mastas nustatomas ir jo metu gauti rezultatai pateikiami specialiuose PAV dokumentuose (programoje ir ataskaitoje), už kurių rengimą atsakingas veiklos organizatorius (užsakovas). Šie dokumentai teikiami nagrinėti už įvairias sritis (sveikatos apsaugą, kultūros vertybių apsaugą, gaisrinę ir civilinę saugą, saugomas teritorijas) atsakingoms valstybės institucijoms ir savivaldybės vykdomajai institucijai, su jais supažindinama visuomenė.
Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, minėtų institucijų ir visuomenės nuomonę, atsakingoji institucija priima sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai, nustato sąlygas, kurias įgyvendinus veikla nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir tada ši veikla gali būti įgyvendinama (vykdoma).
Jei atsakingoji institucija priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsau-gos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, veiklos vykdyti negalima.
Teisės aktuose nustatyta, kad atsakingosios institucijos funkcijas vykdo ir sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra.

 

PAV apibendrinanti schema