Naujienos ir informacija

Reikalavimai norint užsiimti ENTP tvarkymo veikla.

2021 Gegužės 4d.

Norite užsiimti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo (ardymo) veikla, bet nežinote nuo ko pradėti? Kviečiame paskaityti!

Norint užsiimti ENTP ardymo veikla reikia:

  1. Gauti Taršos ar TIPK leidimą (toliau - Leidimą), kuriame apibrėžtos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo sąlygos.
  2. Registruotis Atliekų tvarkytojų valstybės registre.
  3. Vykdyti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą. 

Tačiau dar prieš pradedant ruošti paraišką Leidimui gauti siūlome pasitikrinti ar norimoje vietoje, žemės sklype galite vykdyti tokią veiklą. ENTP surinkimas ir apdorojimas gali būti vykdomas negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik autoservisuose), garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse, produkcijos pramonės perdirbimo įmonėse), sandėliavimo paskirties pastatuose, kitos (fermų, ūkio) paskirties pastatuose. Žemės sklypo naudojimo būdas turi būti: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Jei žemės sklypo naudojimo būdas neatitinka, pirmiausiai reikalingos žemės sklypo paskirties keitimo procedūros.

Jei pastatų ir žemės sklypo paskirtis atitinka anksčiau nurodytus reikalavimus, galima pradėti ruošti paraišką Leidimui gauti. Aplinkos Apsaugos Agentūrai pareikalavus gali būti reikalinga ir atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo.

REIKALAVIMAI ENTP TVARKYMO VIETOMS

ENTP tvarkymo veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 patvirtintos „Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės“. Įmonė, užsiimanti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimu ir apdorojimu, be šių Taisyklių turi laikytis visų atliekų tvarkytojams taikomų reikalavimų bei kitais teisės aktais nustatytų reikalavimų.

ENTP apdorojimo įmonėje turi būti įrengtos šios zonos: personalo; ENTP priėmimo ir laikymo; ENTP išmontavimo; metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo; mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo; pavojingųjų atliekų laikymo; naudotų padangų laikymo; kitų nepavojingųjų atliekų laikymo.

ENTP priėmimo ir laikymo (įskaitant laikiną laikymą) zona turi būti padengta nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi turėti: nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius bei priemones, užtikrinančias aplinkos apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų patekimo; nuotekų, taip pat ir paviršinių, tvarkymo sistemą, atitinkančią nustatytus aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti. 

ENTP išmontavimo ir pavojingųjų atliekų laikymo zonos turi būti padengtos nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi turėti: sandarias talpas alyvomis ar kitais pavojingais skysčiais užterštoms išmontuotoms dalims saugoti; sandarias talpas arba konteinerius laikyti akumuliatoriams, filtrams bei polichlorintų bifenilų ar polichlorintų terfenilų (PCB / PCT) turintiems kondensatoriams; sandarias talpas izoliuotai laikyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių skysčius – degalus, variklių alyvą, pavarų dėžės alyvą, transmisinę alyvą, hidraulinę alyvą, aušinimo skysčius, antifrizą, stabdžių skysčius, akumuliatorių elektrolitus, oro kondicionavimo sistemos skysčius ir kitus naudoti netinkamoje transporto priemonėje esančius skysčius; nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius bei priemones, užtikrinančias aplinkos apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų patekimo; nuotekų, taip pat ir paviršinių, tvarkymo sistemą, atitinkančią nustatytus aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti. 

GAVUS LEIDIMĄ

Gavus Leidimą vykdyti veiklą, būtina registruotis Atliekų tvarkytojų valstybės registre. 

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 112 str. nustatyta, kad surinkti, vežti, apdoroti pavojingąsias atliekas, gali tik atliekų tvarkymo įmonės, kuriose dirba už pavojingųjų atliekų surinkimą, vežimą, laikymą ir apdorojimą atsakingi įmonių darbuotojai, išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus pagal aplinkos ministro patvirtintas Atliekų tvarkymo specialistų mokymo programas ir gavę jų žinias atitinkamoje atliekų tvarkymo srityje patvirtinantį pažymėjimą. Specialistai, turintys pažymėjimą, privalo ne rečiau kaip kas treji metai tobulinti kompetenciją specialistų mokymo kursuose aplinkos ministro nustatyta tvarka. Šiuos mokymus turi teisę vesti dvi įstaigos: VGTU Aplinkos apsaugos institutas ir Aplinkos vadybos ir audito institutas.

ENTP apdorojimo veiklos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus. Visos atliekos turi būti rūšiuojamos jų susidarymo vietoje, laikinai laikomos, laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos taip, kad nekeltų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai. ENTP apdorojimo įmonės per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS) privalo vykdyti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą bei teikti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitas.

Įmonėms, planuojančioms ardyti eksploatuoti netinkamas transporto priemones, siūlome parengti reikalingus aplinkosauginius dokumentus:

 Parengti paraišką Leidimui gauti (pakeisti);

 Parengti Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą;

 Parengti Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą;

 Jei bus reikalinga atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo;

 Parengti Paraišką registruotis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR);

Įmonėms, ardančioms eksploatuoti netinkamas transporto priemones, siūlome nuolatinę aplinkosauginę priežiūrą:

 Pildyti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos žurnalus GPAIS sistemoje;

 Padėti pagal reikalavimus rūšiuoti atliekas bei suženklinti pavojingųjų atliekų talpas pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

 Parengti reikalingus įsakymus;

 Atstovauti įmonę aplinkosauginiuose patikrinimuose;

 Informuoti apie aplinkosauginių dokumentų, susijusių su vykdoma veikla, pasikeitimus.

Dėl detalesnės informacijos susisiekite telefonu +370 37 31 43 80 arba elektroniniu paštu info@ekoverslas.lt.

 

 

Atgal