Naujienos ir informacija

Paskelbtas 2021 metų ūkio subjektų patikrinimų planas

2021 Balandžio 30d.

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje jau yra paskelbtas 2021 metų ūkio subjektų patikrinimų planas.

Kviečiame pasiruošti patikrinimui iš anksto ir susipažinti su informacija kaip aplinkosaugininkai tikrina ūkio subjektus.

Patikrinimai gali būti dviejų rūšių: planiniai ir neplaniniai.

PLANINIS PATIKRINIMAS

Kiekvienais metais Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) sudaro kontroliuojamų ūkio subjektų patikrinimo planą ir jį paskelbia viešai. Ūkio subjektas informuojamas apie patikrinimą ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki patikrinimo pradžios, nurodant atliekamo patikrinimo pagrindą, terminą, tikslą ir preliminarų dokumentų, kuriuos reikės pateikti, sąrašą ir kt.

Planinio patikrinimo trukmė – 20 darbo dienų nuo patikrinimo pradžios, tačiau kontrolę atliekančio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens motyvuotu sprendimu planinis patikrinimas gali būti pratęstas, bet ne daugiau kaip 20 darbo dienų.

Po leidimo (licencijos) išdavimo 6 mėn. neatliekami planiniai ūkio subjektų leidime (licencijoje) reglamentuotos veiklos patikrinimai, išskyrus atvejus, kai leidimas (licencija) ūkio subjektui išduotas be patikrinimo. Pirmaisiais metais po ūkio subjekto veiklos pradžios jam už per pirmąjį planinį patikrinimą nustatytus pažeidimus negali būti taikomos poveikio priemonės, susijusios su veiklos ribojimu.

NEPLANINIS PATIKRINIMAS

Neplaninis patikrinimas vykdomas:

 gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą;

 turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų apie galimą ūkio subjekto veiką, galinčią prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;

 siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ūkio subjekto veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai, jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas.

Bendras ir planinis, ir neplaninis patikrinimas

AAD pareigūnai, tikrindami ūkio subjektą, užpildo kontrolinį klausimyną, surašo patikrinimo aktą. Patikrinimas laikomas baigtu, surašius ir tinkamai įforminus patikrinimo aktą.

Kontrolę atliekantis subjektas, atsižvelgęs į patikrinimo rezultatus ar nustatęs teisės aktų pažeidimus, ūkio subjektams taiko poveikio priemones teisės aktų nustatyta tvarka.

AAD pareigūnas, atsižvelgęs į patikrinimo rezultatus ar nustatęs teisės aktų pažeidimus, įmonei taiko poveikio priemones įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

KOKIOS POVEIKIO PRIEMONĖS YRA TAIKOMOS

Aplinkosaugos pareigūnas, atsižvelgęs į patikrinimo rezultatus ar nustatęs teisės aktų pažeidimus, įmonei taiko poveikio priemones įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

Privalomasis nurodymas (PN) duodamas:

 kai yra grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimai, siekiant tokių pažeidimų išvengti;

 kai aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimas yra trunkamasis ir išaiškinus jį bei nubaudus kaltus asmenis nustatomas terminas jį nutraukti;

 kai nustatomas terminas pašalinti aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimo priežastis;

 kai nustatomas terminas likviduoti aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimu sukeltas pasekmes.

PN įvykdymo terminus, ne ilgesnius kaip 3 mėn., nustato PN duodantis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas pagal tai, per kokį laikotarpį galima panaikinti pažeidimus. PN įvykdymo terminas gali būti pratęstas Terminų komisijos.

ŽALOS APLINKAI ATLYGINIMAS IR BAUDOS

Gamtai padaryta žala įvertinama pinigine išraiška pagal aplinkos ministro nustatytą metodiką. Pažeidėjui pasiūloma gera valia atlyginti aplinkai padarytą žalą iki administracinio nusižengimo protokolo surašymo, ją atlyginus surašomas administracinis nurodymas, t. y. skiriama pusė minimalios baudos.

Neatlyginus žalos surašomas administracinio nusižengimo protokolas, Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus nutarimu skiriama bauda nuo minimalios iki maksimalios ir įteikiama pretenzija atlyginti žalą. Baudą pažeidėjas turi apmokėti per 15 dienų, jei dalyvavo protokolo surašyme, jei nedalyvavo – per 30 dienų.

Jei yra galimybė atkurti kraštovaizdžio komponentus (pvz., pakeistą ežero kranto liniją, kurią sunaikinus buvo įvertinta aplinkai padaryta žala), gali būti duodamas PN tai atlikti.

Pasekmės:

 TIPK ar Taršos leidimo panaikinimas (AAD pateikia ataskaitas ir rekomendacijas dėl leidimo panaikinimo Aplinkos apsaugos agentūrai, kuri gali išduoti arba panaikinti šiuos laidimus);

 Teismas (jei įmonė neįvykdo PN arba nesutinka su nustatytais pažeidimais, byla keliauja į teismą);

 Antstoliai (jei teismas įpareigoja įmonę sumokėti PN ir ūkio subjektas neįvykdo, byla perduodama antstoliams).

*Informacijos šaltinis: Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos internetinis puslapis.

 

Ekoverslas gali Jums padėti visais aplinkosauginiai klausimais.

Susisiekite ir aptarkime bendradarbiavimo sąlygas telefonu +370 37 31 43 80 ar elektroniniu paštu info@ekoverslas.lt.

 

Atgal