Naujienos ir informacija

Kas privalo vykdyti GPAIS apskaitą?

2021 Balandžio 26d.

Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistema (GPAIS) skaičiuoja jau ketvirtus metus, tačiau vis dar atsiranda įmonių, kuriuos nežino apie prievolę vesti apskaitą. Teikti duomenis GPAIS įmonės yra įpareigotos nuo 2018 m.

Kviečiame pasitikrinti ar Jūsų vykdomoje veikloje, įmonėje, būtina vykdyti GPAIS apskaitą.

Pakuočių apskaitą privalo vykdyti įmonės, kurios gamina ir (ar) importuoja:

 gamina ir (ar) pakuoja gaminius (net jei pakavimo paslaugas sutartiniais pagrindais atlieka kitas asmuo) Lietuvos teritorijoje;

 importuoja (įveža) į Lietuvos teritoriją supakuotus gaminius (gaminių pripildytą pakuotę), kuriems taikomas importo PVM;

 gamina ir (ar) importuoja (įveža) į Lietuvos teritoriją tuščias pakuotes

Gaminių apskaitą privalo vykdyti įmonės, kurios gamina arba importuoja:

 apmokestinamuosius gaminius (oro filtrus; tepalo filtrus; kuro filtrus; amortizatorius; naujas, panaudotas ar restauruotas padangas);

 baterijas ir akumuliatorius;

 M1 ir N1 kl. transporto priemones;

 elektros ir elektroninę įrangą;

 alyvą.

IŠIMTYS:

1) jeigu įmonė pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neprivalo būti registruota pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja (netaikoma gamintojams ir importuotojams, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia gaminius, supakuotus į pakuotę, kuriai pagal šio įstatymo 11 straipsnio 1 ir (ar) 2 dalį taikoma užstato sistema);

2) toms per ataskaitinį laikotarpį įmonės importuotoms prekėms (supakuotiems gaminiams), kurios pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neapmokestinamos importo PVM.

Gamintojai ir importuotojai, per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių (neįskaitant vienkartinių pakuočių, kurioms pagal šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalį taikoma užstato sistema, ir visų daugkartinių pakuočių), atleidžiami nuo pareigos mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis.

Atliekų susidarymo apskaitą atskirai GPAIS turi vykdyti įmonės, atitinkančios bent vieną iš nurodytų kriterijų:

 kurios vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą arba Tašos leidimą;

 kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų;

 kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;

 kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;

 kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;

 kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, numatytą atliekų apskaitą;

 kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) ir (ar)  maisto prekybos veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų atliekų;

 pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, privalantys vykdyti pakuočių apskaitą  Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, nustatyta tvarka.

Atliekų tvarkymo apskaitą privalo vykdyti šie atliekų tvarkytojai:

 vykdantys atliekų apdorojimą;

 vykdantys atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;

 atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikantys ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;

 surenkantys ir (ar) vežantys atliekas;

 prekiautojai atliekomis ir (ar) tarpininkai.

Už apskaitos nevykdymą ar netinkamą vykdymą numatoma administracinė atsakomybė.

Kviečiame šios prievolės neignoruoti!

Susisiekite ir aptarkime bendradarbiavimo sąlygas telefonu +370 37 31 43 80 ar elektroniniu paštu info@ekoverslas.lt.

 

Atgal