Atlikti darbai

Mėsinių galvijų (prieauglio) ūkio rekonstrukcijos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ŽŪB „ŠIAURĖS BULIUS“

Atgal