2014 m. rugsėjo 15 d. įsigalioja Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu  Nr. D1-698 pakeitė Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės).
 
Konstruktyviai sureagavus į situaciją su UAB "Bionovus", kai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliauVilniaus RAAD) Vilniaus miesto agentūra privalomaisiais nurodymais įpareigojo UAB „Bionovus“ nuo 2014-07-28 sustabdyti statybos ir griovimo atliekų priėmimą į aikštelę, esančią Liepkalnio g. 172 B, kol nebus užtikrintas tinkamas sukauptų atliekų, kurių kiekiai viršija pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliauTIPK) leidimo sąlygas nustatytus didžiausius vienu metu leidžiamus saugoti atliekų kiekius, sutvarkymas.  
 
Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas patikslino Statybinių atliekų tvarkymo taisykles ir nustatė reikalavimą statybvietėje ne tik rūšiuoti, bet ir atskirai laikinai laikyti susidarančias atliekas. Šios patikslintos taisyklės įsigalios 2014 m. rugsėjo 15 dieną
 
Be kitų pakeitimų Taisyklėse nurodoma, kad:
„7. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:
7.1. komunalinės atliekosmaisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;
7.2. inertinės atliekosbetonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;
7.3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavospakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamosatliekų gautos medžiagos;
7.4. pavojingosios atliekostirpikliai, dažai, klijai, dervos, pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;
7.5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl naudojimo ir šalinimo.
 
7.1 Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes.
 
11. Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“, pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui, arba pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą šių Taisyklių 4 punkte nurodytuose dokumentuose numatytais būdais.“
 
Nuoroda į teisės aktą:
 
Įsakymas Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo:
 

Seda logo
Getrud Diebels logo
BB Tools logo

Kontaktai

UAB "Ekoverslas"
Adresas: Partizanų 87a, Kaunas
Tel. +370 37 31 43 80
Faks. +370 37 31 27 07
El.p. info@ekoverslas.lt
Darbo laikas: I-V 8.00-17.00