Aplinkos ministerija atsakė į Lietuvos pramonininkų kofederacijos ir kitų verslo organizacijų klausimus dėl GPAIS diegimo.

Aplinkos ministerijos 2018-02-15 dienos rašte Nr. (17-1) - D8 - 1040 atsirašoma į Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir kitų verslą atstovaujančių institucijų iškeltus probleminius klausimus dėl GPAIS diegimo. Pilnas rašto tekstas:

DĖL VIENINGOS GAMINlŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITOS lNFORMAClNĖS SISTEMOS (GPAIS) DIEGIMO

Atsakydami į 2017 m. lapkrič io 24 d. gautą raštą Nr. S-483, informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. O 1-73 "Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo" naudojimuisi Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų informacine sistema (toliau - GPAIS) nustatytas pereinamasis laikotarpis iki 2018 m. birželio 30 d.

Šių metų sausio 19 d. paskelbta apie gaminių, produktų ir pakuočių sąrašo integraciją, detalesnę informaciją galima rasti https://www.e.pais.eu/gpais-naujienos puslapyje. Gamintojų ir importuotojų apskaitos ir atliekų tvarkymo integracijos dar rengiamos, kai tiks bus parengtos paskelbsime www.gpais.eu puslapyje.

Aplinkos ministerija papildomų GPAIS mokymų organizuoti neplanuoja, kiek leido ga limybės suorganizuota. Naudojantis GPAIS patartina vadovautis GPAIS naudotojų vadovais, kuriuos galima rasti svetainėje www.gpais.eu skiltyje "Pagalbos puslapis". Taip pat dėl naudojimosi GPAIS galima konsultuotis telefonu + 3 70 616 11104 ir elektroniniu paštu gpais@algoritmusistemos.lt

GPAIS įgyvendinimui ir apskaitos reglamentavimui reikalingi teisės aktai priimti vadovaujantis nustatytais teisės aktų priėmimo terminais, poįstatyminiai teisės aktai priimti iki 2017 m. spalio l d., likus trims mėnesiams iki GPAlS paleidimo i gamybinę aplinką.

Dėl rašto priede keliamų klausimų:

1.1. Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnyje ir AtliekųĮ tvarkymo taisyklių, patvirtintų ... , 7 punkte nurodyta, kad Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo jstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Pagal šias nuostatas atliekų turėtojas atliekas turi perduoti atliekų tvarkytojui, kuris turi teisę atliekas tvarkyti Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede 1 ir 2 lentelėse nurodytomis veiklomis. Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnyje ir Atliekų tvarkymo taisyklių 7 punkte nurodyti reikalavimai nesusiję su Atliekų tvarkymo taisyklių 51 punkte nurodyta nuostata dėl galutinio atliekų tvarkytojo. Kaip minėjote rašte, sutarties forma tarp atliekų turėtojo ir tvarkytojo dėl naudojimo ir (ar) šalinimo nėra reglamentuota, pasirašoma laisvos formos sutartis.

1.2 Europos Sąjungos teisės aktai nedraudžia valstybėms narėms nusistatyti nacionalinius atliekų kodus, tai paplitusi praktika tarp valstybių narių. Lietuva pasinaudodama šia teise taip pat nustatė nacionalinius atliekų kodus. Vykdant tarpvalstybinius atliekų vežimus langelyje "EB atliekų sąrašas" nurodomas šešiaženklis atliekos kodas, o langelyje "Nacionalinis kodas" nurodomas aštuonženklis atliekos kodas, kai taikomas aštuonių ženklų atliekos kodas. Atkreipiame dėmesį, kad vykdant atliekų apskaitą norint nustatyti atliekos kodą sąraše, pirmiausia nustatomas aštuonių skaitmenų atliekos kodas. Jeigu netinka nė vienas iš aštuonių skaitmenų atliekų kodo, tada naudojamas šešių skaitmenų atliekos kodas, kuris neturi aštuonių skaitmenų atliekų kodų. Įmonėms turinčioms išduotus TIPK ir Taršos leidimus su šešių ženklų atliekų kodais, nereikia keisti leidimų dėl atsiradusių aštuonių ženklų atliekų kodų. GPAIS pritaikyta atsiradusiems aštuonių ženklų kodams ir įmonės galės vykdyti veiklą pagal turimus leidimus, tačiau vietoje šešių ženklų kodų reikės rinkti aštuonių ženklų kodus, jei šešių ženklų kodas tokių turi.

1.3 Atliekų tvarkymo taisyklių 9 punkte nurodytu atveju pildomas lydraštis ir duomenys į GPAIS suvedami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. Dl-73 "Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo".

1.4 Nurodytos pažymos nekuriamos GPAIS, jos išduodamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir susisiekimo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 3-414/346 "Dėl laivuose susidarančių atliekų ir laivų krovinių likučių tvarkymo nuostatų patvirtinimo" nustatytais reikalavimais, todėl GPAIS dėl minimų pažymų naudotis nereikia.

1.5 Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D l-367 "Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" (toliau – Apskaitos taisyklės), 14 punkto terminai nustatyti siekiant atliekų judėjimą sekti per GPAIS realiu laiku, užtikrinti efektyvią kontrolę, eliminuoti piktnaudžiavimo galimybes. Pažymime, kad 14 punkte nustatyta, jei pavojingųjų atliekų susidaro rečiau kaip kartą per savaitę, o nepavojingųjų atliekų - rečiau kaip kartą per dvi savaites, susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik susidaro. Dėl Apskaitos taisyklių 16 ir 36 punktų, atkreipiame dėmesį, kad atliekas perduodant netiesiogiai lydraštis nepildomas, todėl duomenų suvedimas pagal Apskaitos taisyklių 16 ir 36 punktus vienas kitam netrukdo ir apskaitą GPAIS galima vesti.

1.6 Pagal Apskaitos taisyklių 13 ir 31 punktus už svorio nustatymą ir svorio metodikos patvirtinimą atsakingas įmonės, įmonės struktūrinio padalinio (filialo, atstovybės) ar atskiro įmonės padalinio (skyriaus) vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Svorio metodikos rengimo tvarka nenustatyta, ją pasirengia įmonė individualiai, o metodikos rezultatus galima pasirinktinai įvesti į GPAIS, taip palengvinant atliekų tvarkymo metu susidariusių atliekų ir medžiagų apskaičiavimą.

1.7 Supaprastinto tvarkos apibrėžimas nustatytas Apskaitos taisyklių 2.3. papunktyje: supaprastinta atliekų tvarkymo apskaita - atliekų tvarkymo apskaita, kurią GPAIS vartotojui inicijavus informacinė sistema sugeneruoja automatiškai naudojant atliekų vežimo lydraščiuose, suformuotoje atliekų tvarkytojo kortelėje ar kitus GPAIS nurodytus duomenis. Duomenų dėl supaprastintos tvarkos papildomai vesti nereikės, apskaita automatiškai supildomi iš GPAIS esančių duomenų.

Pastebėjimai dėl gaminių/pakuotės teikimo i rinką apskaitos bei atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos:

1. Nurodant antrinės pakuotės svorį, nurodomas pakuotės svoris, tenkantis vienam gaminiui/prekiniam vienetui. Tokiu atveju skiltyje "Prekinių vienetų skaičius pakuotėje" nurodoma, kiek prekinių vienetų vienu kartu supakuojama įtokią pakuotę.

2. Susigrąžintas daugkartines pakuotes GPAIS reikia apskaityti kaip atskirą prekinį vienetą - kaip susigrąžintą tuščią pakuotę, o pildant žurnalą ir pasirinkus šį prekinį vienetą (susigrąžinta daugkartinė pakuotė) gavimo būdą reikia pasirinkti "susigrąžinta". Daugkartinės pakuotės, pvz., žymimos 44 kodu, patiektas rinkai kiekis turi būti įrašomas į mokesčio deklaracijos formos FR0524 17 ar 18 langelį (priklausomai nuo to, koks patiektos rinkai pakuotės gavimo būdas "pagaminta" ar "importuota" buvo pažymėtas žurnale GPAIS), o susigrąžintos tuščios daugkartinės pakuotės kiekis, kuris žurnale GP AIS buvo nurodytas kaip tuščia 04 kodu žymima pakuotė, kurios gavimo būdas "susi grąžinta", įrašomas į deklaracijos 20 langelį.

Kitus pateiktus pasiūlymus numatoma apsvarstyti ir išanalizuoti, planuojame papildyti rūšių kodų k lasifikatorių kombinuotas (kitos) pakuotės kodais, nurodant vyraujanč ią medžiagą, sukurti eksportą iš žurnalų į MS Excel. Taip pat apsvarstysime galimybę pridėti daugiau filtrų kortelėse, kad būtų patogesnis informacijos valdymas bei galimybę kurti naujus įrašus seno pagrindu.

Primename, kad dėl naudojimosi GPAIS galima konsultuotis telefonu +370 616 111 04 ir elektroniniu paštu gpais@algoritmusistemos.lt.

Aplinkos viceministras

Dalius Krinickas

Seda logo
Getrud Diebels logo
BB Tools logo

Kontaktai

UAB "Ekoverslas"
Adresas: Partizanų 87a, Kaunas
Tel. +370 37 31 43 80
Faks. +370 37 31 27 07
El.p. info@ekoverslas.lt
Darbo laikas: I-V 8.00-17.00